ഹൂഡ ഈ ഫോം തുടര്‍ന്നാല്‍ കോലിക്ക് പണികിട്ടും

Saneesh


ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലിടം നേടിയ കളിക്കാരനാണ് ദീപക് ഹൂഡ. ഐ.പി.എല്ലിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരത്തിന് ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള വഴിതെളിച്ചത്. കിട്ടിയ അവസരം ഹൂഡ നന്നായി മുതലാക്കുകയും ചെയ്തു. 
ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലിടം നേടിയ കളിക്കാരനാണ് ദീപക് ഹൂഡ. ഐ.പി.എല്ലിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരത്തിന് ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള വഴിതെളിച്ചത്. കിട്ടിയ അവസരം ഹൂഡ നന്നായി മുതലാക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലിടം നേടിയ കളിക്കാരനാണ് ദീപക് ഹൂഡ. ഐ.പി.എല്ലിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരത്തിന് ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള വഴിതെളിച്ചത്. കിട്ടിയ അവസരം ഹൂഡ നന്നായി മുതലാക്കുകയും ചെയ്തു. 
ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലിടം നേടിയ കളിക്കാരനാണ് ദീപക് ഹൂഡ. ഐ.പി.എല്ലിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരത്തിന് ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള വഴിതെളിച്ചത്. കിട്ടിയ അവസരം ഹൂഡ നന്നായി മുതലാക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലിടം നേടിയ കളിക്കാരനാണ് ദീപക് ഹൂഡ. ഐ.പി.എല്ലിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരത്തിന് ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള വഴിതെളിച്ചത്. കിട്ടിയ അവസരം ഹൂഡ നന്നായി മുതലാക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലിടം നേടിയ കളിക്കാരനാണ് ദീപക് ഹൂഡ. ഐ.പി.എല്ലിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരത്തിന് ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള വഴിതെളിച്ചത്. കിട്ടിയ അവസരം ഹൂഡ നന്നായി മുതലാക്കുകയും ചെയ്തു. 
.

Share this Article