യു.എ.ഇയിൽ താമസകേന്ദ്രങ്ങളിലെ പരിശോധന ശക്തമാക്കുന്നു. വില്ലകളിൽ ഒന്നിലധികം കുടുംബങ്ങൾ വേണ്ട, ഷെയറിങ് താമസത്തിനും വിലക്ക്

Truetoc News Desk


യു.എ.ഇയിൽ താമസകേന്ദ്രങ്ങളിലെ പരിശോധന ശക്തമാക്കുന്നു. വില്ലകളിൽ ഒന്നിലധികം കുടുംബങ്ങൾ വേണ്ട, ഷെയറിങ് താമസത്തിനും വിലക്ക് 
.

Share this Article