ദുബൈ നിരത്തിൽ ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകൾ ഉടനെത്തും; ഡിജിറ്റൽ മാപ്പ് രൂപകല്പനയുമായി ദുബൈ മുനിസിപാലിറ്റി

0


ദുബൈ നിരത്തിൽ ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകൾ ഉടനെത്തും; ഡിജിറ്റൽ മാപ്പ് രൂപകല്പനയുമായി ദുബൈ മുനിസിപാലിറ്റി.

Share this Article