അക്ഷരനഗരിയിൽ ബോധവത്കരണവുമായി ഷാർജ പൊലീസ്

സ്വന്തം ലേഖകൻ


സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെ കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും സൈബർ ഭീഷണിയും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സെമിനാറുകൾ തുടരുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു


ഷാർജ: 41-ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ (SIBF) ഷാർജ പൊലീസും പൊലീസ് അക്കാദമിയും ചേർന്ന് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സെമിനാറുകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. , കൂടാതെ മീഡിയ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ വിവിധ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അക്ഷര നഗരി തുറന്നതു മുതൽ, സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പൊലീസ് നാല് സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ഭാവിയിലെ  നേതാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം', 'ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ', 'കരിയർ ജീവിതവും സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മികവും', "സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആധുനിക മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്ക്" എന്നീ വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ബോധവത്കരണം.
 സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെ കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും സൈബർ ഭീഷണിയും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സെമിനാറുകൾ തുടരുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
.

Share this Article