യു.എ.ഇയിൽ ഭക്ഷോത്പന്നങ്ങൾക്ക് 20 ശതമാനം വില കുറഞ്ഞേക്കും

Truetoc News Desk


യു.എ.ഇയിൽ ഭക്ഷോത്പന്നങ്ങൾക്ക് 20 ശതമാനം വില കുറഞ്ഞേക്കും 
.

Share this Article